Przyjęcie przez Parlament Europejski aktu w sprawie sztucznej inteligencji

13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act). Za jego przyjęciem głosowało 523 europosłów, 46 europosłów było przeciw, a 49 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie rozporządzenia oznacza, że UE jako pierwsza wprowadziła kompleksową regulację, która porządkuje kwestie związane z użytkowaniem sztucznej inteligencji. Rozporządzenie zawiera m.in.  zharmonizowane przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, oddawania do użytku i stosowania systemów sztucznej inteligencji w UE, praktyki zakazane AI, a także wymogi dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka i obowiązki operatorów takich systemów.

Zatwierdzenie AI Act jest odpowiedzią na apele ze strony środowiska, które wielokrotnie wzywały do podjęcia działań ustawodawczych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego systemów AI,  który na szczeblu unijnym należycie uwzględni się zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją.

Pomimo przyjęcia przez Parlament Europejski kilku rezolucji dotyczących AI od lat toczyły się  dyskusje na temat społecznych i etycznych konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji. Obecny kształt przepisów przyjętych przez Parlament Europejski odpowiada na wiele  potrzeb, w szczególności  uwzględnienie przy stosowaniu AI ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw podstawowych zapisanych w Karcie praw Podstawowych UE, w tym demokracji, praworządności i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem systemów AI, przy jednoczesnym wspieraniu innowacji.

Z AI Act wyłączono dziedziny pozostające poza zakresem prawa UE a także kwestie wpływające bezpośrednio na kompetencje państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Akt w sprawie sztucznej inteligencji musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę UE. Jego wejście w życie przewidziane jest na 20  dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i z pewnymi wyjątkami obowiązywać zacznie 24 miesiące po wejściu w życie. 

Tekst aktu dostępny jest pod linkiem: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf